Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERKOFFERS.NL, EEN HANDELSNAAM VAN ZIFFO KANTOORCENTRUM B.V.

Artikel 1 Definities 

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

Vergaderkoffers.nl : De leverancier - gevestigd te Amsterdam aan de Krijn Taconiskade 410 - die Producten en/of Diensten ter beschikking stelt, of daarover informatie verschaft of met wie de Afnemer ter zake van die Producten en/of Diensten een Overeenkomst heeft gesloten;

Afnemer : iedere rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; 

Producten: zaken die het onderwerp zijn van de Overeenkomst en alle (bijbehorende) diensten; 

Diensten: iedere op grond van de Overeenkomst door Vergaderkoffers.nl te verrichten of verrichtte werkzaamheid alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor Afnemer;

Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Vergaderkoffers.nl en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst en de daarbij behorende Producten en/of diensten; 

Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Vergaderkoffers.nl aan Afnemer, daaronder begrepen (maar niet beperkt tot) : brochures; advertenties; catalogi; offertes; internetsite(s); e-mail; faxen; brieven; opdrachtbevestigingen en facturen;

Website: iedere virtuele plaats op het World Wide Web of soortgelijke vormen van ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie, door middel waarvan Producten en/of Diensten of informatie daarover ter beschikking worden gesteld. 

   

Artikel 2      Toepasselijkheid/Conversie 

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten, bestellingen en aanbiedingen en op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Vergaderkoffers.nl en Afnemer. De toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van Afnemer wordt door Vergaderkoffers.nl nadrukkelijk van de hand gewezen. 

2.2 Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Afnemer van de Website.

2.3 Tenzij de aard of specifieke inhoud van een bepaling in deze Voorwaarden zich daartegen verzet, is het bepaalde in deze voorwaarden mede van toepassing op Overeenkomsten waarbij Vergaderkoffers.nl niet optreedt in haar hoedanigheid van leverancier. 

2.4 Vergaderkoffers.nl behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden allen tijde eenzijdig aan te vullen en/of te wijzigen. Deze wijzigingen en/of aanvullingen binden Afnemer pas na toezending en stilzwijgende of uitdrukkelijke acceptatie van de voorwaarden. Afwijkingen van deze Voorwaarden op verzoek van Afnemer gelden slechts indien en voorzover deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.5 Indien een bepaling van deze Voorwaarden nietig is of door rechterlijke uitspraak wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen. 

  

Artikel 3 Aanbiedingen/Totstandkoming Overeenkomst 

3.1 Alle aanbiedingen van Vergaderkoffers.nl zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het Product of Dienst. Indien een Product of Dienst niet beschikbaar is, dan zal Afnemer hiervan Bericht krijgen. 

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een schriftelijke orderbevestiging naar Afnemer is verzonden naar het door Afnemer opgegeven adres of wanneer Afnemer op andere schriftelijke wijze een akkoord voor levering van Vergaderkoffers.nl ontvangt of doordat door Vergaderkoffers.nl uitvoering aan een order wordt gegeven. 

3.3 Alle aanbiedingen zijn zorgvuldig gedaan. Vergaderkoffers.nl staat niet in voor: afwijkingen in kleur, afbeeldingen, getallen, specificaties en/of andere aanduidingen. Geringe afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding geven tot schadevergoeding en of ontbinding van de Overeenkomst. 

3.4 Al dan niet in catalogi getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan hoeft te beantwoorden. Vergaderkoffers.nl is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde producten, indien deze producten uit de productie of het verkoopprogramma van Vergaderkoffers.nl zijn genomen. 

3.5 Afnemer erkent dat elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand kunnen laten komen. De elektronische bestanden die door deze communicatie tot stand komen gelden als bewijs. 

3.6 Uitingen van Vergaderkoffers.nl op de Website met betrekking tot het ter beschikking stellen van Diensten en/of Producten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Via de Website komt iedere Overeenkomst tot stand door de bevestiging van Vergaderkoffers.nl van de bestelling van Afnemer. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de website, per e-mail of via SMS dan wel vergelijkbare technologieën) of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk (per fax of brief) plaatsvinden.  

3.7 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Afnemer, komt dit voor risico van Afnemer, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest. 

3.8 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst gelden slechts indien zij schriftelijk door Vergaderkoffers.nl zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst. 

  

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle door Vergaderkoffers.nl gecommuniceerde prijzen zijn in Euro en exclusief omzetbelasting (tenzij anders aangegeven) en exclusief eventuele overige wettelijke of anderszins van overheidswege verplichte toeslagen, tenzij expliciet anders is aangegeven. 

4.2 Alle door Vergaderkoffers.nl gecommuniceerde prijzen zijn exclusief bezorgkosten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 5 Betaling en zekerheid

5.1 Vergaderkoffers.nl accepteert uitsluitend de volgende betaalwijzen: betaling via Ideal of per bancaire overschrijving. Betalingen dienen  geheel of gedeeltelijk bij opdracht te worden voldaan, tenzij door Vergaderkoffers.nl en kopende partij anders is overeen gekomen. De betaalwijzen kunnen in de toekomst worden uitgebreid of beperkt en worden via de internetsite kenbaar gemaakt. 

5.2 Eventuele facturen van Vergaderkoffers.nl die niet bij opdracht hoeven te worden voldaan dienen uiterlijk binnen acht dagen na factuurdatum te worden betaald, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

5.3 In het geval een betalingsverplichting niet binnen de gestelde termijn wordt nagekomen dan geldt dat Afnemer in verzuim is. Onder het niet nakomen van een betalingsverplichting wordt ook verstaan het ongedaan maken van een reeds verrichte betaling. Indien Afnemer in verzuim is zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Vergaderkoffers.nl op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. 

5.4 In het geval de situatie van 5.3 zich voordoet dan is Afnemer, zonder nadere ingebrekestelling, vertragingsschade verschuldigd totdat alle openstaande bedragen zijn voldaan. De vertragingsschade is de wettelijke rente, vermeerderd met 2%, over het openstaande bedrag, gerekend vanaf het moment van het verzuim met een minimum bedrag van € 15.00 (excl. BTW) . Hierbij geldt dat een reeds ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend. 

5.5 Indien Afnemer in verzuim is dan is Afnemer verplicht de eventuele (buiten)gerechtelijke kosten te vergoeden. Deze (buiten)gerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van € 75.00 (excl. BTW). 

5.6 Elk door Afnemer verrichte betaling strekt telkens eerst ter voldoening van eventuele verschuldigde rente en kosten. De betaling van opeisbare facturen zullen worden voldaan op basis van anciënniteit, niettegenstaande andersluidende mededelingen van Afnemer. 

5.7 In geval van het niet nakomen van een betalingsverplichting is Vergaderkoffers.nl gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop Afnemer alle verplichtingen volledig is nagekomen.

5.8 Deelbetalingen zijn enkel toegestaan na overleg met Vergaderkoffers.nl. 

5.9 Alle aan Afnemer in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden gedaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Vergaderkoffers.nl op te schorten. 

5.10    Vergaderkoffers.nl heeft altijd het recht om in voorkomende gevallen gehele vooruitbetaling of een deel van de koopsom te verlangen. 

5.11    Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde Berichten onverwijld aan Vergaderkoffers.nl te melden. 
 

Artikel 6 Levering/Levertijd/Deellevering

6.1 De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Opgaven van aflevertijden gelden als een indicatie en nooit als een uiterste termijn.  

6.2 Indien Vergaderkoffers.nl voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de leveringstermijn nimmer eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Vergaderkoffers.nl. 

6.3 Levering geschiedt door bezorging op het door Afnemer tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst opgegeven adres. Bij bepaalde betalingen dient Vergaderkoffers.nl de eisen m.b.t. bezorging in acht te nemen zoals die door de desbetreffende kredietmaatschappijen gesteld worden. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan Afnemer. 

6.4 Bezorging kan in meerdere deelleveringen plaats vinden. Dit zal voor Afnemer geen extra kosten met zich meebrengen dan hetgeen bij het sluiten van de Overeenkomst is opgegeven. 
 

Artikel 7 Transport/Risico

7.1 Het risico gaat over op Afnemer zodra de Producten op het opgegeven adres zijn bezorgd. 

7.2 Wanneer bij een poging tot bezorging Afnemer de (deel)levering niet accepteert dan is Vergaderkoffers.nl gerechtigd de kosten, hierin mede     begrepen de kosten van terugzending en (transport)schade, voortkomend uit deze niet acceptatie te verhalen op Afnemer. 
 

Artikel 8 Gebreken/Klachttermijn

8.1 Afnemer is verplicht de Producten onmiddellijk na ontvangst te (doen) inspecteren op juistheid van het geleverde en op zichtbare gebreken. 

8.2 Afnemer mag een Product afwijzen wegens non-conformiteit met het overeengekomene (zichtbare gebreken) binnen drie (3) werkdagen na aflevering. Daarna worden de Producten geacht te zijn aanvaard. 

8.3 Na het constateren van enig gebrek is Afnemer verplicht om het gebruik van de betreffende Producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade. 

8.4 Het staat Afnemer niet vrij de Producten te retourneren, voordat Vergaderkoffers.nl daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor Vergaderkoffers.nl. 

8.5 Indien Afnemer tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een Product, is de daaruit voor Vergaderkoffers.nl voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 12 omschreven verplichtingen. 
 

Artikel 9 Ruilen 

9.1 Ruilen van een Product (tegen een ander Product danwel tegen een tegoedbon)is mogelijk binnen zes (6) werkdagen mits Afnemer de originele aankoopnota overlegt en het bepaalde in artikel 9.2 t/m 9.4 in acht wordt genomen.

9.2 Uitgesloten van ruilen van een product zijn de volgende Producten: 

- Aangebroken verbruiksgoederen zoals inktcardridges. Wanneer het aangebroken verbruiksgoed deel uitmaakt van een Product dan geldt de uitsluiting voor het gehele Product;

- Gepersonifieerde Producten en Producten die op maat, dan wel naar de specificaties, van Afnemer zijn gemaakt/besteld; 

- Producten met levertijd langer dan drie werkdagen die als ‘special’ apart voor Afnemer zijn besteld;

- Producten (bv. Food of cartridges) met een beperkte houdbaarheidsdatum;

- Producten waarvoor een dagprijs geldt. 

9.3 Het betreffende Product dient compleet en in originele staat te zijn. Op of aan het betreffende Product inclusief de verpakking mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en deze dient in ongeschonden staat te zijn; alle documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen eveneens bij de retourzending te worden gevoegd. 

9.4 Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) terugzenden van het betreffende Product. De kosten van de terugzending zijn in principe voor rekening van Afnemer. 

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud 

10.1 Eigendom van Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke bezorging, pas op Afnemer over, nadat Afnemer al hetgeen ter zake van enige Overeenkomst met Vergaderkoffers.nl is verschuldigd, volledig heeft voldaan. Daaronder is mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere uitgevoerde bestellingen. 

10.2 Afnemer mag de Producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden, verhuren, in gebruik geven, verpanden of anderszins bezwaren. Totdat de feitelijke overdracht van eigendom heeft plaatsgevonden mag, behoudens andere bepalingen en verplichtingen, het Product enkel met de bestemming, zoals deze bij het sluiten van de Overeenkomst is bepaald of redelijkerwijs was te verwachten, corresponderend gebruik worden toegepast. Afnemer is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Vergaderkoffers.nl eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voorzover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Afnemer  noodzakelijk is. 

10.3 Afnemer stemt toe om op eerste verzoek van Vergaderkoffers.nl, of door Vergaderkoffers.nl aan te wijzen (rechts)personen, de Producten ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging om de plaats waar de Producten zich bevinden te betreden teneinde de onder eigendomsvoorbehoud vallende Producten mee te nemen. 

10.4 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement dient Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op de (eigendoms-)rechten van Vergaderkoffers.nl.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid 

11.1 Indien Vergaderkoffers.nl toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen kan zij enkel aansprakelijk worden gesteld voor directe schade die is toe te rekenen aan opzet of grove schuld van Vergaderkoffers.nl. Vergaderkoffers.nl is nimmer voor indirecte schade, gevolg- of bedrijfsschade, winst- of omzetderving, verlies van besparingen, door Afnemer door middel van redelijk gedrag te vermijden schade of schade ontstaan uit overmacht aansprakelijk.

11.2 In alle gevallen waarin aansprakelijkheid in rechte komt vast te staan zal het recht op schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van Vergaderkoffers.nl komt. 

11.3 Afnemer zal Vergaderkoffers.nl vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdend met de producten en zal hij Vergaderkoffers.nl alle schade vergoeden die Vergaderkoffers.nl lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Vergaderkoffers.nl (of van haar leidinggevend personeel). 

 

Artikel 12 Garantie 

12.1 Door fabrikanten of toeleveranciers van Producten aan Vergaderkoffers.nl gegeven garanties betreffende deze Producten zullen steeds aan Afnemer worden overgedragen. 

12.2 Bij Producten die met fabrieksgarantie worden geleverd dient Afnemer zich met klachten rechtstreeks tot de fabrikant of toeleverancier te wenden. Desgevraagd kan Vergaderkoffers.nl daarbij tussen Afnemer of toeleverancier bemiddelen, bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) door het product namens en voor risico van Afnemer te verzenden naar de fabrikant of toeleverancier. 

12.3 Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 8.1 e.v. is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet beantwoorden aan hetgeen terzake is overeengekomen, of materiaal en/of constructiefouten vertonen, of niet behoorlijk functioneren, heeft Vergaderkoffers.nl de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten of onderdelen daarvan tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe Producten of onderdelen, hetzij de betreffende Producten of onderdelen deugdelijk te repareren, hetzij tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten of onderdelen de koopprijs daarvan te restitueren c.q. het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij Afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is Vergaderkoffers.nl terzake van haar verplichtingen volledig gekweten. 

12.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen aanspraak op garantie worden gedaan indien: 

- beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud; 

- het serienummer is verwijderd, gewijzigd of anderszins oncontroleerbaar is gemaakt; 

- na het in werking treden van een reparatieprocedure Afnemer meldt dat er aanspraak op garantie wordt gemaakt; 

- het Product is doorverkocht, doorgeleverd of vervreemd; 

- de slijtage als normaal kan worden beschouwd; 

- er veranderingen in of aan het Product zijn aangebracht; waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de producent zijn verricht; 

- de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; 

- gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig of niet met de bestemming corresponderend gebruik. 

 

Artikel 13 Intellectuele eigendom/auteursrechten  

13.1 De door Vergaderkoffers.nl geleverde Producten of Diensten maken geen inbreuk op enig intellectuele eigendomsrecht dan wel auteurs¬recht. Mocht evenwel al dan niet in rechte komen vast te staan dat enige door Vergaderkoffers.nl geleverde Product of Dienst inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten dan wel auteursrechten van een derde, zal Vergaderkoffers.nl naar zijn keuze en na overleg met Afnemer het betrokken Product of Dienst vervangen door een Product of Dienst, die geen inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs en verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen.  

13.2 Afnemer heeft geen recht op vervanging van het Product of de Dienst, die strijd oplevert met enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht van een derde, indien hij Vergaderkoffers.nl niet binnen 30 dagen na bekendwording met dit feit schriftelijk hierover heeft ingelicht.  

    

Artikel 14 Ontbinding Overeenkomst 

14.1 In één van de in artikel 14.2 genoemde gevallen of bij verzuim van Afnemer zijn alle vorderingen van Vergaderkoffers.nl op Afnemer, uit welke hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Vergaderkoffers.nl bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke Overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige Overeenkomst. Het voorgaande doet niet af aan de overige rechten van Vergaderkoffers.nl op grond van de wet of de Overeenkomst. 

14.2 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (de onderneming van) Afnemer, zullen alle Overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Vergaderkoffers.nl binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de Overeenkomst te verlangen. 

  

Artikel 15 Overmacht 

15.1 Indien Vergaderkoffers.nl door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. 

15.2 Indien de overmachttoestand 30 dagen duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt. 

15.3 Ingeval van overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Vergaderkoffers.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. 

15.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Vergaderkoffers.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Vergaderkoffers.nl kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt onder meer gerekend: stakingen en uitsluitingen, brand, burgeroorlog, terrorisme, energiestoringen, bedrijfsstoringen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Vergaderkoffers.nl of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. 

15.5 Vergaderkoffers.nl zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte stellen. 

  

Artikel 16 Levering Diensten 

16.1 Vergaderkoffers.nl is te allen tijde gerechtigd om bij het leveren van Diensten gebruik te maken van onderaannemers. 

16.2 Afnemer zal voor de levering van Diensten adequate voorzieningen ter beschikking stellen. 

  

Artikel 17 Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

17.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Vergaderkoffers.nl en Afnemer is het Nederlands recht van toepassing.

17.2 Geschillen tussen Vergaderkoffers.nl en Afnemer die behoren tot de competentie van de arrondissementsrechtbank worden bij uitsluiting beslecht door de rechter van de plaats van vestiging van Vergaderkoffers.nl, tenzij Vergaderkoffers.nl als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Afnemer.